Caracteristicile garantiei

Caracteristicile garantiei

Suma garantata de FGCR în cazul beneficiarilor privați reprezinta maxim 80% din valoarea creditului pe termen scurt, mediu si lung/ acordului de garantare, diferenţa pana la 100% şi dobânda aferentă urmând să fie garantată de împrumutat/tert garant.

Creditele destinate achizitiei de terenuri cu destinație agricolă pot fi garantate de FGCR numai in conditiile OUG nr. 43/2013, privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, cu modificările și completările ulterioare, procentul maxim de garantare este de 80% din valoarea creditului, diferenta de garantii necesare pentru acoperirea integrala a creditului si a dobanzilor aferente vor fi asigurate de imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau de alte bunuri aflate in proprietatea imprumutatului.

Suma garantată de FGCR separat si/sau împreună cu alte fonduri de garantare nu poate depăşi 80% din valoarea creditului/valoarea fiecarui acord de garantie bancara.
În cazul garanțiilor emise, suma maxima care poate fi garantata de catre FGCR pentru fiecare solicitare individuala de garantare a institutiei finantatoare nu va depasi pe beneficiar echivalentul a 2,4 milioane Euro, denominati in lei la cursul leu/Euro de la data solicitarii de garantare transmisa de banca. În cazul contractelor de garantare încheiate cu instituțiile finanțatoare, valoarea maximă a a garanției este de 2,5 mil. Euro.
Suma garantata de FGCR pe imprumutat, aferenta fiecarei finantari, reprezinta suma maxima pana la care FGCR raspunde in cazul producerii riscului garantat, in limita garantiei emise, respectiv a valorii garanției prevăzute în contractul de garantare.