Documentatie beneficiari privati

Documentatie beneficiari privati

DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU OBTINEREA GARANTIEI FGCR LA SOLICITAREA INSTITUTIILOR FINANTATORE

Dosarul de garantare inaintat de catre banca va contine urmatoarele documente:
1. Solicitarea de garantare completata de banca (in original) – Anexa 2a; Descarca
2. Declaraţia cu privire la tipul întreprinderii pentru persoanele juridice (in original) – Anexa nr. 5 Descarca
3. Declaratia pe propria raspundere cu privire la intreprinderile in dificultate “conform prevederilor din orientarile privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate C249/2014″ si Regulamentul Uniunii Europene 651/2014 – Anexa 10 Descarca
4. Declaratia clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 12; Descarca
5. Dosarul de credit (in copie) va contine dupa caz, pentru :

A. CREDITE / ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE (INVESTITII) – persoane juridice care întocmesc bilanț contabil

• Referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
• Documentul/ele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea creditului/altor instrumente financiare, dupa caz, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei comitetului de credit;
• Pentru proiectele cu finantare nerambursabila, contractul de finantare nerambursabila, bugetul indicativ, declaratia de esalonare a platilor, graficul estimativ de rambursare a creditelor aprobate.
• Actele de infiintare ale societatii (act constitutiv, acte aditionale, cerere de inscriere de mentiuni, cod fiscal/cod unic de inregistrare, certificat de inmatriculare la Registrul Comertului)/certificatul constatator care sa reflecte ultimele modificari din punct de vedere al structurii actionariatului, schimbare de sediu social, obiect de activitate, etc.,
• Bilantul contabil anual depus conform legii pentru ultimul exercitiu financiar incheiat sau dupa caz declaratie de inactivitate depusa la Oficiul Registrul Comertului.
• Ultimul bilant contabil incheiat la 30 iunie anul financiar curent si depus conform legii;
• Ultima balanta de verificare lunara incheiata inainte de data solicitarii de garantare;
• Certificatul de atestare fiscala valabil la data solicitarii de garantare, din care sa rezulte ca beneficiarii:
- Nu inregistreaza, datorii restante catre bugetul general consolidat al statului sau acesta include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
- Nu se afla in procedura de executare silita, de catre ANAF, (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale), conform sectiunii III.D ‘’ alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;
• Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala prin care beneficiarul de credit solicita detalierea mentiunilor referitoare la starea obligatiilor fiscale din punct de vedere al starii de executare silita, din formularul de cerere;
• Consultarile CIP si CRC valabile la data solicitarii garantiei;
• Studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ/ plan de afaceri, dupa caz;
In cazul achizitiei de terenuri agricole se vor prezenta:
- pentru persoanele juridice cu mai mulți asociați prevăzuți în Certificatul Constatator emis de Oficul Registrul Comerțului vor prezenta certificat de căsătorie sau după caz declarație notarială din care să rezulte dacă asociații sunt sau nu sunt membri ai aceleiași familii care poate include soțul/soția și rudele până la gradul III inclusiv;
- adeverința APIA, emisa conform Anexei 1 sau după caz conform Anexei 2 din Ordinul MADR nr. 1865/2014;
- documente oficiale care sa confirme ca la data solicitarii creditului de investitii au in exploatare teren agricol sau efective de animale sau pasari;
- alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si cele prevazute de legislatia in vigoare.

B. CREDITE / ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE (INVESTITII) – PFA,II,IF
• referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
• documentul/ele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea creditului/alt instrument financiar, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei organului care a aprobat finantarea;
• pentru proiectele cu finantare nerambursabila, contractul de finantare nerambursabila, bugetul indicativ, declaratia de esalonare a platilor, graficul estimativ de rambursare a creditelor aprobate.
• certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului
• certificatul de atestare fiscala, valabil la data solicitarii de garantare, din care sa rezulte ca beneficiarii:
- nu inregistreaza, datorii restante catre bugetul general consolidat al statului sau acesta include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
- nu se afla in procedura de executare silita, de catre ANAF, (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale), conform sectiunii III.D ‘’ alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;
• cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala prin care beneficiarul de credit solicita detalierea la pct. c) si e) mentiunilor referitoare la starea obligatiilor fiscale din punct de vedere al starii de executare silita, din formularul de cerere;
• studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ/ plan de afaceri, dupa caz;

• In cazul achizitiei de terenuri agricole se vor prezenta :
- Pentru persoanele juridice cu mai mulți asociați prevăzuți în Certificatul Constatator emis de Oficul Registrul Comerțului vor prezenta certificat de căsătorie sau după caz declarație notarială din care să rezulte dacă asociații sunt sau nu sunt membri ai aceleiași familii care poate include soțul/soția și rudele până la gradul III inclusiv;
- adeverința APIA, emisa conform Anexei 1 sau după caz conform Anexei 2 din Ordinul MADR nr. 1865/2014;
- consultarile CIP si, dupa caz, CRC, valabile la data solicitarii garantiei ;
- documente oficiale care sa confirme ca la data solicitarii creditului de investitii au in exploatare teren agricol sau efective de animale sau pasari dupa caz;
- alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si cele prevazute de legislatia in vigoare.

C. CREDITE / ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE (PRODUCTIE) – persoane juridice care intocmesc bilant
• referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
• documentele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea creditului/alt instrument financiar, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei organului care a aprobat finantarea;
• documente juridice din care sa rezulte proprietatea asupra terenului, a fermei sau dreptul de folosinta a acestora (inchiriere, arenda, concesiune, asociere in participatiune, locatie de gestiune, etc.);
• actele de infiintare ale societatii (actul constitutiv, acte aditionale, cerere de inscriere de mentiuni, cod fiscal / cod unic de inregistrare, certificat de inmatriculare la Registrul Comertului) /certificatul constatator care sa reflecte ultimele modificari din punct de vedere al structurii actionariatului, schimbare de sediu social, obiect de activitate, etc.
• bilantul contabil anual depus conform legii pentru ultimul an fiscal sau dupa caz declaratie de inactivitate depusa la Oficiul Registrul Comertului.
• ultimul bilant contabil incheiat la 30 iunie anul financiar curent si depus conform legii;
• ultima balanta de verificare incheiata inainte de data solicitarii de garantare;
• Certificatul de atestare fiscal, valabil la data solicitării de garantare din care sa rezulte ca beneficiarii:
- Nu inregistreaza, datorii restante catre bugetul general consolidat al statului sau acesta include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
- Nu se afla in procedura de executare silita, de catre ANAF, (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale), conform sectiunii III.D ‘’ alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;
• Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscal prin care beneficiarul de credit solicita detalierea la pct. c) si e) a mentiunilor referitoare la starea obligatiilor fiscale din punct de vedere al starii de executare silita, din formularul de cerere;
• consultarile CIP si CRC valabile la data solicitarii garantiei;
• alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii, cat si cele prevazute de legislatia in vigoare.

E. CREDITE / ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE (PRODUCTIE) – PFA,II,IF
• referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
• documentele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea creditului/alt instrument financiar, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei organului care a aprobat finantarea;
• Certificatul de atestare fiscal, valabil la data solicitării de garantare din care sa rezulte ca beneficiarii:
- nu inregistreaza, datorii restante catre bugetul general consolidat al statului sau acesta include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
- nu se afla in procedura de executare silita, de catre ANAF, (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale), conform sectiunii III.D ‘’ alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;
• Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala prin care beneficiarul de credit solicita detalierea la pct. c) si e) a mentiunilor referitoare la starea obligatiilor fiscale din punct de vedere al starii de executare silita, din formularul de cerere.;
• consultarile CIP si CRC valabile la data solicitarii garantiei ;
• certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului, dupa caz.
• documente juridice din care sa rezulte proprietatea asupra terenului, a fermei sau dreptul de folosinta a acestora (inchiriere, arenda, concesiune, asociere in participatiune, locatie de gestiune, etc.);
• alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si cele prevazute de legislatia in vigoare.

F. CREDITE / ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE (INVESTITII / PRODUCTIE) – PERSOANE FIZICE
• BI/CI;
• referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
• documentul/ele de aprobare ale instituţiei finanţatoare privind acordarea creditului/alt instrument financiar, respectiv extrasul/ele din procesul verbal al sedintei organului care a aprobat finantarea;
• Documente oficiale care sa confirme ca la data solicitarii creditului de investitii au in exploatare teren agricol sau efective de animale sau pasari, dupa caz;
• Adeverinta emisa de autoritatile fiscale competente privind si debitele inregistrate inainte de acordarea creditului.
• consultarile CIP si, dupa caz, CRC sau Biroul de Credit.
• alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si cele prevazute de legislatia in vigoare.
• memoriu justificativ dupa caz;
In cazul achizitiei de terenuri agricole se va prezenta:
- declarație notarială din care să rezulte dacă persoana fizică este sau nu este membru al unei întreprinderi familiale și după caz Certificatul constatator al acelei întreprinderi familiale emis de Oficiul Registrul Comerțului;
- adeverința APIA, emisa conform Anexei 1 sau după caz conform Anexei 2 din Ordinul MADR nr. 1865/2014;

DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU PRELUNGIREA GARANTIEI FGCR

Dosarul de garantare inaintat de catre banca pentru prelungirea garantiei va contine urmatoarele documente:

1. Solicitarea de prelungire a garantiei – Anexa 2b Descarca
2. Referatul de aprobare a prelungirii creditului / AGB;
3. Aprobarea bancii de prelungire a creditului/ AGB;
4. Act aditional la Contractul de credit.