Documentatie beneficiari publici si cei asimilati acestora

Documentatie beneficiari publici si cei asimilati acestora

A. Documentația necesară Fondului pentru emiterea garantiei (în cazul beneficiarilor publici si celor asimilati acestora) pentru obținerea scrisorilor de garanție de restituire a avansului in favoarea AFIR

La emiterea scrisorilor de garantie
1. Solicitare de acordare a scrisorii de garantie – Anexa 2 – (in original), din partea beneficiarului scrisorii, in care se prezinta sintetic date despre solicitant, investiţie, declaraţii şi angajamente faţă de Fond; Descarca
2. Documentele prevăzute la pct.13. 1-11 din solicitarea de acordare a scrisorii de garanţie, cu specificația că actele de numire ale reprezentanților legali (în copie) să poarte ştampila și semnătura reprezentantului legal și mențiunea „conform cu originalul”;
3. Copia OP-ului cu care s-a plătit comisionul de acordare a scrisorii de garanţie;
4. Acord de garantare – Anexa 1. Descarca , în 2 exemplare originale. În cazul ADI, se va completa acordul de către fiecare membru al asociaţiei;
5. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) în trei exemplare originale, completat şi semnat de reprezentantul legal al beneficiarului scrisorii – Anexa 5. Descarca
6. BO emis în nume propriu de reprezentantul legal al beneficiarului ( cu exceptia comunelor, oraselor si municipiilor) de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție însoțit de alonja prin care emitentul prelungește termenul de prezentare la plată pentru o perioadă de timp echivalentă cu perioada de valabilitate a scrisorii de garanție – Anexa 11. Descarca;
7. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului ( cu exceptia comunelor,oraselor si municipiilor) că această organizație nu desfășoară pe toată perioada finanțării din PNDR activități generatoare de venituri din activități directe – Anexa 4. Descarca
8. Declarația beneficiarului privind obligația de a transmite Fondului modificarea oricăror documente care au stat la baza obținerii scrisorii de garanție – Anexa 6. Descarca
9. Declarația pe proprie raspundere a beneficiarului care emite BO că a emis și semnat în favoarea FGCR un bilet la ordin – Anexa 7. Descarca
10. Declaratia de acceptor a politicii S.C. FGCR IFN – S.A. privind prelucararea datelor cu caracter personal – Anexa 12. Descarca
11. Certificatul de atestare fiscală, valabil la data solicitării de garantare, din care sa rezulte că beneficiarii:
- nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului sau acesta include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
- nu se află în procedura de executare silită de către ANAF (cu excepția cazului în care executarea silită este suspendată ca urmare acordării eșalonării la plată a obligațiilor fiscale), conform secțiunii III.D ‘’ alte mențiuni” din certificatul de atestare fiscală;
12. Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală, prin care beneficiarul a solicitat înscrierea mențiunilor referitoare la starea obligațiilor fiscale din punct de vedere al stării de executare silită, din formularul de cerere – copie.
13. In cazul GAL si OUAI: Statut, Act constitutiv, Autorizatie de functionare emisa de MADR (in cazul GAL), Ordin de autorizare emis de MADR (in cazul OUAI).

La prelungirea valabilitatii scrisorilor de garantie
1. Cererea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantare – Anexa 8. Descarca
2. Actele aditionale incheiate cu AFIR pana la data solicitarii de prelungire a valabilitatii contractului de finantare nerambursabila.
3. Documentele prevazute la punctul 11 din cererea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie.

B. Documentația necesară Fondului pentru emiterea garantiei în cazul beneficiarilor publici si a celor asimilati acestora, pentru care institutiile finantatoare solicita garantia

Dosarul de garantare inaintat de catre banca va contine urmatoarele documente:

1. Solicitarea de garantare completata de banca (in original) – Anexa 2a. Descarca
2. Declaratia clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 12. Descarca
3. Pentru beneficiarii care desfasoara activitate economica: – Declaraţia cu privire la tipul întreprinderii (in original) – Anexa 5 Descarca
- Declaratia pe propria raspundere cu privire la „intreprindere in dificultate” (in original) – Anexa 10. Descarca
4. Pentru beneficiarii care nu desfasoara activitate economica, declaratie pe proprie raspundere care sa rezulte ca nu desfasoara si nici nu vor desfasura pe perioada creditarii activitati generatoare de venituri din activitati directe – Anexa 13. (cu exceptia comunelor, oraselor, municipiilor, unitati de cult, etc); Descarca
5. Dosarul de credit (in copie) va contine dupa caz, pentru:
- referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
- documentul/ele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea creditului/alt instrument financiar, respectivextrasul/ele din procesul verbal al sedintei organului care a aprobat finantarea;
- contractul de finantare nerambursabila, bugetul indicativ, declaratia de esalonare a platilor, etc., dupa caz;
- Cod de inregistrare fiscala;
- Alte documente necesare si oportune in vederea luarii unei decizii cat si cele prevazute de legislatia in vigoare.