Top

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN S.A. (denumita in cele de mai jos S.C. FGCR – IFN S.A.), cu sediul in Bucuresti, Str. Occidentului, nr. 5, Sector 1, Cod postal 010981, prelucreaza date cu caracter personal in baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date, si respectiv a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare. Prelucrarea este inscrisa in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal in baza notificarii nr. 35325 adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

1.Reprezentantul legal, Delegatul (denumiti impreuna, in cele de mai jos, „persoana vizata”) autorizeaza in mod explicit, irevocabil si neconditionat S.C. FGCR-IFN S.A. sa prelucreze datele lor personale in baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date.
2. S.C. FGCR-IFN S.A nu va prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea tuturor masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.
3.Scopul in care se face prelucrarea datelor poate fi: servicii financiar-nebancare, statistica, colectarea debite/recuperare creante, prevenirea fraudelor, servicii de comunicatii electronice, servicii pe internet, centralizarea datelor.
4.Persoanele vizate sunt Reprezentantii legali si/sau Delegatii clientilor S.C. FGCR-IFN S.A., precum si Reprezentantii legali desemnati de Institutia Finantatoare pentru constituirea garantiilor si in favoarea FGCR.
5.Datele cu caracter personal reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume: numele si prenumele, pseudonimul (dupa caz), codul numeric personal sau un alt element unic de identificare (daca este cazul), sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, telefon/ fax, adresa de domiciliu/ resedinta, persoane cu expunere politica (daca este cazul) si functia publica detinuta (daca este cazul), situatie economica si financiara, date privind bunurile detinute, imagine, tipul, seria si numarul actului de identitate. Clientul are obligatia de a furniza aceste date, fiind necesare prestarii de servicii specifice activitatii financiar-nebancare. Refuzul clientului determina imposibilitatea furnizarii de servicii specifice activitatii financiar bancare.
6.Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.
7.Destinatarii datelor pot fi: persoana vizata, imputernicitii FGCR, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele FGCR, cu exceptia imputernicitilor (ex. avocati, consultanti, contabili, auditori), parteneri contractuali ai FGCR, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, politie, furnizorii de servicii si bunuri.
8.Data estimata pentru incheierea operatiunilor de prelucrare. Destinatia ulterioara a datelor:
In vederea realizarii scopurilor mentionate, FGCR va prelucra datele personale ale persoanelor vizate pe toata perioada de desfasurare a activitatilor Fondului, pana in momentul in care dvs. va veti manifesta dreptul de opozitie.
Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor personale, in scopurile pentru care au fost colectate, daca dvs. nu va manifestati dreptul de opozitie conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre FGCR pe durata de timp prevazuta in legislatia in vigoare (in special a legislatiei privind Arhivele Nationale) sau vor fi distruse.
9.Drepturile de care beneficiaza persoanele ale caror date personale sunt prelucrate, in conformitate cu prevederii Regulamentului (UE) 2016/679, sunt urmatoarele:

(i) dreptul la informare;

(ii) dreptul de acces la date;

(iii) dreptul de interventie;

(iv) dreptul de opozitie;

(v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

(vi) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.
Aceste drepturi pot fi exercitate in limitele legale transmitand o adresa catre FGCR insotita de o copie a actului de identitate.
Dreptul de acces, dreptul de interventie si dreptul de opozitie va putea fi exercitat prin transmiterea catre FGCR, a unei cereri scrise, datate si semnate, la care FGCR va raspunde in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii. In situatia in care persoana vizata nu mai este de acord cu prelucrarea datelor personale, aceasta are dreptul de a formula un refuz, printr-o cerere scrisa datata si semnata, adresata FGCR si care va fi transmisa fie personal, fie printr-o scrisoare recomandata, cu confirmare de primire. Cererilor li se vor atasa o copie lizibila a actului de identitate a persoanei vizate.
In cazul in care Împrumutatul, Reprezentantul legal/Delegatul clientului nu este de acord cu furnizarea acestor date, FGCR va refuza initierea de raporturi juridice, intrucat este in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale in domeniul financiar-nebancar.
Daca aveti orice intrebare despre modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate sau daca doriti sa le accesati, modificati sau eliminati, va rugam sa ne contactati la adresa office@fgcr.ro sau dpo@fgcr.ro. Accesul la datele dumneavoastra personale este gratuit.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350